Vedtægter

Navn, hjemsted og formål

§1 

Stk. 1
Foreningens navn er Grindsted Gymnastik- og Idrætsforening (GGIF), og dens hjemsted er Billund Kommune.
Stk. 2
Foreningens adresse er hovedbestyrelsesformandens.


§2 

Stk. 1
Foreningens formål er at virke for idrættens fremme.


§3 

Stk. 1
Foreningens afdelinger er gennem specialforbundene tilsluttet D.I.F. og D.D.G.U. samt Billund Kommunes Samvirkende Idrætsforeninger.


§4

Stk. 1
Foreningens optager såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 2
Aktive medlemmers indmeldelse skal ske til de respektive afdelinger, og er gældende for en sæson.

Stk. 3
Passive medlemmers indmeldelse skal ske til hovedbestyrelsen, og er gældende for en sæson.

Stk. 4
Personer, der tidligere har været medlem af en anden idrætsforening, kan først optages, når de er kontingentfri i denne forening.


§5 

Stk. 1
Hvis et medlem overtræder foreningens love, eller hvis dets opførsel eller handlinger er til skade for foreningens omdømme, kan det af den respektive afdeling idømmes karantæne, og evt. af hovedbestyrelsen ekskluderes af foreningen, dog først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at redegøre for de påtalte forhold.

Stk. 2
Kontingentrestancer udover 3 måneder kan medføre inappellabel eksklusion af foreningen. Fornyet medlemskab kan ikke opnås, før skyldig kontingent er afviklet.

Stk. 3
Ved eventuel eksklusion på grund af kontingentrestance, indberettes vedkommende til det respektive forbund.


§6 

Stk. 1
Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der kontingentfri og tillige har adgang til alle foreningens sportsarrangementer.

Stk. 2
Hovedbestyrelsens medlemmer er kontingentfri.

Hovedgeneralforsamling

§7 

Stk. 1
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed. den ordinære hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i Grindsted by inden udgangen af februar måned. Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere lokale dag- eller ugeblade med angivelse af dagsorden. Hovedgeneralforsamlingen kan også indkaldes ved brev til det enkelte medlem mindst 14 dages varsel.

Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3
Hovedgeneralforsmlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er mødt.

Stk. 4
Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettiget og valgbare. Forældre til medlemmer under 15 år kan repræsentere deres børn på hovedgeneralforsamlingen. Ved valg til forretningsbestyrelsen skal man dog være fyldt 18 år.

Stk. 5
Kun medlemmer, der er fremmødt, eller som har givet skriftlig tilsagn, kan vælges.

Stk. 6
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde – se dog §10, stk. 4.

Stk. 7
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

§8 

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindste 5% af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til hovedbestyrelsen med motiveret forslag til dagsorden.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Afstemninger

§9 

Stk. 1
Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning.

Stk. 2
Simpel stemmeflertal er afgørende og ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 3
Afstemning om lovændring – se § 12.

Hovedbestyrelsen

§10

Stk. 1
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der er sammensat af: En repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse, normalt afdelingens formand.

Stk. 2
Hovedbestyrelsen koordinerer arbejde i foreningen, således at samarbejdet mellem og i afdelingerne fører til den bedst mulig opfyldelse af foreningen formål.

§11

Stk. 1
Hovedbestyrelsen vedtager selv din forretningsorden.

Stk. 2
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv.

Lovændringer

§12

Stk. 1
Ændringer af lovene kan kun ske, når de vedtages af 3/4 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2
Er dette ikke tilfældet, men er der simpelt flertal for lovændringen, sammenkaldes til en ny hovedgeneralforsamling inden 30 dage, på hvilken vedtagelse kan ske ved simpelt stemmeflertal.

Foreningens opløsning

§13

Stk. 1
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 4 og højes 8 ugers mellemrum, når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2
Foreningens ejendele overgår til Billund Kommune til opbevaring, indtil en forening med lignende form oprettes i Grindsted by.

Afdelingens budgetter og regnskab

§14

Stk. 1
Afdelingerne fastsætter selv regnskabsåret i forhold til afdelingens sæson. Afdelingerne udarbejder de respektive afdelingers regnskab, status og budget for det kommende år og fremlægger dette på afdelingens generalforsamling.

§ 15

Stk. 1
Afdelingsregnskabet revideres af 2, på generalforsamlingen valgte, revisorer.

Afdelingens generalforsamling

§16

Stk. 1
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Afdelingernes ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 2 mdr. efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et elle flere lokale dag- eller ugeblade med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen kan også indkaldes ved brev til det enkelte medlem med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

Stk. 5
Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettiget og valgbare. Forældre til medlemmer under 15 år kan repræsentere deres børn på generalforsamlingen. Ved valg til afdelingsbestyrelsen skal formanden og kassereren være fyldt 18 år.

Stk. 6
Kun medlemmer, der er fremmødt, eller som har givet skriftlig tilsagn, kan vælges.

Stk. 7
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde – se dog §16, stk. 5.

Stk. 8
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingens beretning
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Stk. 9
Afdelingens bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode.

Stk. 10
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelserne finder det nødvendigt, eller når mindst 5% af afdelingens medlemmer stiller skriftligt forslag herom til afdelingsbestyrelsen med motiveret forslag til dagsorden.

Stk. 11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at krav herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Stk. 12
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning.

Stk. 13
Simpelt stemmeflertal er afgørende og ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Afdelingsbestyrelsen

§17

Stk. 1
Hver afdeling ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Stk. 2
Afdelingerne skal føre en fortegnelse over afdelingens medlemmer.

Stk. 3
Afdelingerne skal føre en forregnelse over afdelingens rekvisitter og inventar.

Tegning og hæftning

§18

Stk. 1
Afdelingerne tegnes af de respektive afdelingsformænd.

Stk. 2
Ved gældsstiftelse, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, foretaget af den enkelte afdelingsbestyrelse, tegnes afdelingen af denne.

Stk. 3
Kun afdelingsformanden og afdelingskassereren kan disponere over de på afdelingen konti indestående beløb.

Stk. 4
Afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af afdelingen indgåede forpligtelser, for hvilken alene afdelingen hæfter med dens formue.

Stk. 5
Afdelingens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor afdelingen udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 6
Afdelingens medlemmer har ikke krav på nogen del af afdelingens formue eller udbytte af nogen art.

Scroll to Top